• فارسي
  • English

نصب ترموستات اتاقي TCR 400

مدل ها:

TCR 401 با کليد خاموش - روشن

TCR 402 با کليد تابستان - زمستان